Сортирай по:

Изтекли поръчки

16.01.2019
Избор на застраховател за сключване на здравна (медицинска) застраховка за служителите на „Овергаз Мрежи” АД - чрез пряко договаряне
20.11.2018
Избор на застрахователна компания за сключване на групова рискова застраховка „Живот” за служителите на „Овергаз Мрежи” АД
16.10.2018
Извършване на услугата Хибридна поща за всички градове от лицензионните територии на „Овергаз Мрежи“ АД
02.10.2018
Извършване на услугата дялово разпределение на топлинна енергия в сгради-етажна собственост на територията на гр. Разград
29.08.2018
Отчитане показанията на средствата за търговско измерване на битовите клиенти на „Овергаз Мрежи” АД, използващи природен газ на територията на община Столична и община Божурище
23.07.2018
Избор на застраховател за сключване на здравна (медицинска) застраховка за служителите на „Овергаз Мрежи” АД
26.06.2018
Сключване на имуществена застраховка за газоразпределителните мрежи и съоръжения на „Овергаз Мрежи” АД
21.05.2018
Извършване на услугата Хибридна поща за всички градове от лицензионните територии на „Овергаз Мрежи“ АД
27.04.2018
Избор на одитор/специализирано одиторско предприятие за 2018 г. и 2019 г.
20.04.2018
Доставка на резервни части за извършване на технически обслужвания (ТО) на инсталацията за комбинирано производство на топлинна и електрическа енергия (ИКПТЕЕ) тип JMS 620 GS –N.L с двигател модел № J F193 / 5791671
05.02.2018
Извършване на услугата дялово разпределение на топлинна енергия в сгради-етажна собственост на територията на гр. Разград
01.12.2017
Доставка на газанализатори за метан и одорантметри по три обособени позиции
27.11.2017
Избор на оператор за отпечатване и доставка на ваучери за храна за служителите на „Овергаз Мрежи” АД
06.10.2017
Доставка на предпазни шкафове за газови съоръжения, изработени от метал
16.08.2017
Доставка на лятно и зимно защитно работно облекло за служителите на „Овергаз Мрежи” АД
03.08.2017
Провеждане на маркетингови проучвания
20.07.2017
Доставка на регулатори-стабилизатори, ъглови, с Рвх.≤500mbar и Ризх.=22mbar
26.06.2017
Доставка на предпазни шкафове за газови съоръжения по две обособени позиции
24.04.2017
Доставка на материали за изработка на съоръжения за природен газ по две обособени позиции
31.03.2017
Извършване на услугата дялово разпределение на топлинна енергия в сгради-етажна собственост на територията на гр. Разград
27.03.2017
„Избор на одитор/специализирано одиторско предприятие за 2016г./2017г.”
20.03.2017
Извършване на услугата „Хибридна поща” за корпоративни клиенти на „Овергаз Мрежи” АД
21.12.2016
Избор на застраховател за извършване на имуществено застраховане на газоразпределителните мрежи за лицензираните територии на „Овергаз Мрежи” АД
08.11.2016
„Избор на застрахователна компания за сключване на групова рискова застраховка „Живот” за служителите на „Овергаз Мрежи” АД”
17.10.2016
Провеждане на маркетингови изследвания по две обособени позиции: Обособена позиция 1: „Оценка на проведена рекламна кампания и проучване на динамиката на нагласите към газификацията”; Обособена позиция 2: „Проучване на удовлетвореността на клиентите на „Овергаз Мрежи” АД”.
07.10.2016
Доставка на резервни части и извършване на авариен ремонт на двигател Jenbacher JMS 620 GS.N-LC, номер 579167
07.10.2016
„Избор на застраховател за извършване на имуществено застраховане на газоразпределителните мрежи за лицензираните територии на „Овергаз Мрежи” АД”
31.08.2016
Избор на застрахователна компания за сключване на договори за медицинска (здравна) застраховка и групова застраховка "Живот" за служителите на "Овергаз Мрежи" АД
15.08.2016
„Избор на одитор/специализирано одиторско предприятие за 2016 г./2017 г.”
14.04.2016
„Доставка на материали за изработка на съоръжения за природен газ по три обособени позиции”
14.04.2016
„Извършване на услугата „Хибридна поща” за лицензионните територии на „Овергаз Мрежи” АД обединени в пет региона (обособени позиции)”
14.04.2016
„Доставка на тръби и фитинги от полиетилен по две обособени позиции (ОП)”
14.04.2016
„Проектиране, доставка, изграждане и внедряване на SCADA система за дистанционно наблюдение и контрол на технологичните параметри на ГРМ и отчитане показанията на СТИ”
29.02.2016
„Избор на застрахователна компания за сключване на групова рискова застраховка „Живот” и „Трудова злополука” за служителите на „Овергаз Мрежи” АД”
24.02.2016
„Провеждане на маркетингови изследвания”
23.12.2015
„Разработване на Технически проект за автоматизирана система за дистанционно отчитане на консумацията на природен газ на битови потребители и следене на технологични параметри, аларми и събития от наличното оборудване в газоразпределителната мрежа на дружеството“
02.12.2015
Доставка на работно облекло и обувки за служителите на "Овергаз мрежи" АД.
24.11.2015
Допълнителен авариен ремонт на генератор AVK – тип DIG 140 K/4, съставна част на Инсталация за комбинирано производство на топлина и електрическа енергия (ИКПТЕЕ)
13.11.2015
Авариен ремонт на генератор AVK – тип DIG 140 K/4, съставна част на Инсталация за комбинирано производство на топлина и електрическа енергия (ИКПТЕЕ)
28.10.2015
Доставка на ваучери за храна за служителите на “Овергаз Мрежи”АД и “Топлофикация Разград”ЕАД
06.10.2015
Доставка на продукт HMI® HYDRO-MAX-10 за кондициониране на мрежова и котлова вода
19.08.2015
Изработка, доставка и монтаж на системи за реконструкция на два броя парни котли – ПК12 (12т/час пара) от гориво мазут на биогориво “слънчогледова люспа”
19.08.2015
Осигуряване на финансиране със срок на изплащане от 5 години
23.07.2015
Доставка на мобилни терминали – 1D/2D скенери” с възложител “Овергаз мрежи” АД.
09.06.2015
Изработка и доставка на стоманени елементи – платна, греди, колони и площадки за три броя сдвоени силози за съхранение на слънчогледова люспа
04.06.2015
Доставка на табелки с QR код
04.06.2015
Осигуряване на финансиране със срок на изплащане от 5 години
02.06.2015
Доставка на регулатори на налягане за природен газ по две обособени позиции
13.05.2015
Изработка, доставка и монтаж на системи за реконструкция на два броя парни котли – ПК12 (12т/час пара) от гориво мазут на биогориво “слънчогледова люспа”
23.02.2015
Доставка на средства за измерване за природен газ и комуникационни устройства по пет обособени позиции
02.12.2014
Доставка на регулатори на налягане за природен газ по четири обособени позиции
26.11.2014
Процедура за възлагане на обществена поръчка чрез публична покана с предмет “ОБРАБОТКА НА 3D СЕИЗМИЧНИ ДАННИ ОТ БЛОК “ПРОВАДИЯ””
19.08.2014
Провеждане на 3Д полеви сеизмични изследвания в блок „Провадия”
30.07.2014
Доставка на двигателно масло за инсталация за комбинирано производство на топлинна и електрическа енергия (ИКПТЕЕ). Извършване анализ на маслото на всеки 500 работни часа при работа на двигателя от 6 000 до 7 000 работни часа годишно
Известия