Овергаз Мрежи

"Овергаз Мрежи" АД изгражда и експлоатира газоразпределителни мрежи и продава синьо гориво на крайни потребители на територията на 51 общини в страната. Основна цел на компанията е да предоставя енергийна алтернатива и да прави природния газ достъпен за българските граждани. Дружеството има издадени от Държавната комисия за енергийно и водно регулиране лицензии за разпределение и снабдяване на пет територии - "Регион Изток", "Регион Запад", "Регион Север", "Регион Юг" и "Регион София". Газовата инфраструктура на компанията е с дължина 2200 километра и доставя природен газ на 55 000 домакинства и над 3000 индустриални потребители.

обществени поръчки - Овергаз Мрежи

27.05.2019
Провеждане на маркетингови проучвания (пазарни консултации)
20.05.2019
Доставка на ротационни и турбинни разходомери за природен газ (пазарни консултации)
28.02.2019
Доставка на резбови месингови фитинги за природен газ
28.02.2019
Доставка на предпазни шкафове за газови съоръжения, изработени от полимерни материали
28.02.2019
Доставка на регулатори за природен газ по три обособени позиции
20.11.2018
Извършване на услугата Хибридна поща за всички градове от лицензионните територии на „Овергаз Мрежи“ АД

Изтекли обществени поръчки - Овергаз Мрежи

16.01.2019
Избор на застраховател за сключване на здравна (медицинска) застраховка за служителите на „Овергаз Мрежи” АД - чрез пряко договаряне
20.11.2018
Избор на застрахователна компания за сключване на групова рискова застраховка „Живот” за служителите на „Овергаз Мрежи” АД
16.10.2018
Извършване на услугата Хибридна поща за всички градове от лицензионните територии на „Овергаз Мрежи“ АД
29.08.2018
Отчитане показанията на средствата за търговско измерване на битовите клиенти на „Овергаз Мрежи” АД, използващи природен газ на територията на община Столична и община Божурище
23.07.2018
Избор на застраховател за сключване на здравна (медицинска) застраховка за служителите на „Овергаз Мрежи” АД
26.06.2018
Сключване на имуществена застраховка за газоразпределителните мрежи и съоръжения на „Овергаз Мрежи” АД
21.05.2018
Извършване на услугата Хибридна поща за всички градове от лицензионните територии на „Овергаз Мрежи“ АД
27.04.2018
Избор на одитор/специализирано одиторско предприятие за 2018 г. и 2019 г.
01.12.2017
Доставка на газанализатори за метан и одорантметри по три обособени позиции
27.11.2017
Избор на оператор за отпечатване и доставка на ваучери за храна за служителите на „Овергаз Мрежи” АД
06.10.2017
Доставка на предпазни шкафове за газови съоръжения, изработени от метал
16.08.2017
Доставка на лятно и зимно защитно работно облекло за служителите на „Овергаз Мрежи” АД
03.08.2017
Провеждане на маркетингови проучвания
20.07.2017
Доставка на регулатори-стабилизатори, ъглови, с Рвх.≤500mbar и Ризх.=22mbar
26.06.2017
Доставка на предпазни шкафове за газови съоръжения по две обособени позиции
24.04.2017
Доставка на материали за изработка на съоръжения за природен газ по две обособени позиции
27.03.2017
„Избор на одитор/специализирано одиторско предприятие за 2016г./2017г.”
20.03.2017
Извършване на услугата „Хибридна поща” за корпоративни клиенти на „Овергаз Мрежи” АД
21.12.2016
Избор на застраховател за извършване на имуществено застраховане на газоразпределителните мрежи за лицензираните територии на „Овергаз Мрежи” АД
08.11.2016
„Избор на застрахователна компания за сключване на групова рискова застраховка „Живот” за служителите на „Овергаз Мрежи” АД”
17.10.2016
Провеждане на маркетингови изследвания по две обособени позиции: Обособена позиция 1: „Оценка на проведена рекламна кампания и проучване на динамиката на нагласите към газификацията”; Обособена позиция 2: „Проучване на удовлетвореността на клиентите на „Овергаз Мрежи” АД”.
07.10.2016
„Избор на застраховател за извършване на имуществено застраховане на газоразпределителните мрежи за лицензираните територии на „Овергаз Мрежи” АД”
31.08.2016
Избор на застрахователна компания за сключване на договори за медицинска (здравна) застраховка и групова застраховка "Живот" за служителите на "Овергаз Мрежи" АД
15.08.2016
„Избор на одитор/специализирано одиторско предприятие за 2016 г./2017 г.”
14.04.2016
„Доставка на материали за изработка на съоръжения за природен газ по три обособени позиции”
14.04.2016
„Извършване на услугата „Хибридна поща” за лицензионните територии на „Овергаз Мрежи” АД обединени в пет региона (обособени позиции)”
14.04.2016
„Доставка на тръби и фитинги от полиетилен по две обособени позиции (ОП)”
14.04.2016
„Проектиране, доставка, изграждане и внедряване на SCADA система за дистанционно наблюдение и контрол на технологичните параметри на ГРМ и отчитане показанията на СТИ”
29.02.2016
„Избор на застрахователна компания за сключване на групова рискова застраховка „Живот” и „Трудова злополука” за служителите на „Овергаз Мрежи” АД”
24.02.2016
„Провеждане на маркетингови изследвания”
23.12.2015
„Разработване на Технически проект за автоматизирана система за дистанционно отчитане на консумацията на природен газ на битови потребители и следене на технологични параметри, аларми и събития от наличното оборудване в газоразпределителната мрежа на дружеството“
02.12.2015
Доставка на работно облекло и обувки за служителите на "Овергаз мрежи" АД.
28.10.2015
Доставка на ваучери за храна за служителите на “Овергаз Мрежи”АД и “Топлофикация Разград”ЕАД
23.07.2015
Доставка на мобилни терминали – 1D/2D скенери” с възложител “Овергаз мрежи” АД.
04.06.2015
Доставка на табелки с QR код
02.06.2015
Доставка на регулатори на налягане за природен газ по две обособени позиции
23.02.2015
Доставка на средства за измерване за природен газ и комуникационни устройства по пет обособени позиции
02.12.2014
Доставка на регулатори на налягане за природен газ по четири обособени позиции
Известия


Вътрешни правила

В процес на подготовка

Дружества