Доставка на ваучери за храна за служителите на “Овергаз Мрежи”АД и “Топлофикация Разград”ЕАД

28.10.2015
Изтекли поръчки
Поръчката включва доставка на ваучери за храна за служителите на „Овергаз Мрежи” АД и „Топлофикация-Разград” ЕАД. Целта е да се избере изпълнител, с който да се сключи договор за доставка на ваучерите за срок от 2 (две) години. Поръчката се възлага с оглед изпълнение на социалната програма на дружествата за предоставяне на ваучери за топла храна на служителите. Отпечатването на ваучерите следва да се извършва от Изпълнителя въз основа на месечни писмени заявки от страна на Възложителя. Пакетираните ваучери, следва да се доставят от Изпълнителя за негова сметка до посочените от Възложителя в Техническото задание за изпълнение на поръчката населени места и да се предадат на определено от Възложителя лице.Краен срок за получаване на оферти: 16:00ч. на 07.12.2015г.Отварянето на офертите ще се извърши на 08.12.2015 г. от 10.00 ч.Решение за откриване на процедурата с уникален идентификационен № в РОП 694291Обявление за поръчка – специални сектори – с уникален идентификационен № в РОП 694293Лице за контакт: Златомир Дойчев, тел. 02 4283 274; e-mail: [email protected]

Документи за сваляне

обратно към всички поръчки