Изработка, доставка и монтаж на системи за реконструкция на два броя парни котли – ПК12 (12т/час пара) от гориво мазут на биогориво “слънчогледова люспа”

13.05.2015
Изтекли поръчки
Поръчката включва изработка, доставка и монтаж на системи, участващи в реконструкцията на два броя котли ПК12 на “Топлофикация – Разград” ЕАД, от гориво мазут на гориво “слънчогледова люспа”, разпределени в пет обособени позиции, както следва:
Обособена позиция 1: Изработка и доставка на два броя вихрови пещи с вместимост 18,8 м3 всяка;
Обособена позиция 2: Изрaботка и доставка на два броя системи за прахоочистване;
Обособена позиция 3: Изработка, доставка и монтаж на транспортна система от редлери и елеватори за складовото стопанство и за гориво – подготовката;
Обособена позиция 4: Изработка и доставка на чукова мелница ( с вертикално захранване 5 т/час) с приемен бункер, изваждаща система и аспирация;
Обособена позиция 5: Доставка и монтаж на фирмено конфигурирана система за автоматично регулиране на два броя котли, работещи на биомаса от слънчогледова люспа.Краен срок за подаване на оферти – 09.06.2015 г., 16:00ч.
Отварянето на офертите ще се извърши на 10.06.2015 г., 10:00 ч. в гр. Разград, ул.”Черна”  в сградата на “Топлофикация – Разград” ЕАДСъгласно Решение за промяна на срока за подаване на оферти:
Краен срок за подаване на оферти – 10.06.2015 г., 16:00 ч.Отварянето на офертите ще се извърши на 12.06.2015 г., 10:00 ч. в гр. София, ул.”Филип Кутев” №5, Централен офис на “Овергаз Мрежи” АДID на обявлението в РОП – 666120ID на решението за откриване на процедура на договаряне без обявление – 678891

Документи за сваляне

обратно към всички поръчки