Доставка на средства за измерване за природен газ и комуникационни устройства по пет обособени позиции

23.02.2015
Изтекли поръчки
Средствата за измерване за природен газ са предназначени да отчитат потреблението на  природен газ от клиентите на газоразпределителните дружества. Комуникационните устройства са предназначени за дистанционно предаване на данни от клиенти и ключови газови съоръжения, собственост на газоразпределителните дружества.
С изпълнението на настоящата поръчка /с отделни доставки/ следва да бъдат осигурени средства за измерване за точно отчитане консумацията на потребителите, а с комуникационните устройства ще бъдат предавани данни от газовите съоръжения, управлявани от газоразпределителните дружества „Софиягаз” ЕАД, „Овергаз Изток” АД, „Овергаз Запад” АД, „Овергаз Юг”АД и „Овергаз Север” ЕАД.Краен срок за подаване на оферти – 30.04.2015г. , 17.00ч.Отварянето на офертите ще се извърши на 05.05.2015 г. от 10:00 часа на улица “Филип Кутев” №5, административна сграда на ОВЕРГАЗ.ID на обявлението в РОП: 649965

Документи за сваляне

обратно към всички поръчки