Процедура за възлагане на обществена поръчка чрез публична покана с предмет “ОБРАБОТКА НА 3D СЕИЗМИЧНИ ДАННИ ОТ БЛОК “ПРОВАДИЯ””

26.11.2014
Изтекли поръчки
Възложител на общ. поръчка: “Овергаз Инк” АДПубличната покана (ПП) е публикувана в Регистъра на обществените поръчки на 26.11.2014г.Срок на валидност на ПП: 05.12.2014г.Срок за получаване на оферти: 05.12.2014гВъзложител на общ. поръчка: “Овергаз Инк” АДПубличната покана (ПП) е публикувана в Регистъра на обществените поръчки на 26.11.2014г.Срок на валидност на ПП: 05.12.2014г.Срок за получаване на оферти: 05.12.2014г. обратно към всички поръчки