Доставка на работно облекло и обувки за служителите на "Овергаз мрежи" АД.

02.12.2015
Изтекли поръчки
Доставка на работно облекло и обувки за служителите на "Овергаз мрежи" АД по две обособени позиции, както следва:
ОП1 - доставка на зимно защитно работно облекло за служителите на "Овергаз Мрежи" АД
ОП2 - Доставка на зимни обезопасяващи работни обувки за слежителите на Овергаз Мрежи" АД
Краен срок за подаване на оферти - 14.12.2015 г.
Номера на импортираната Публична покана в РОП е 9048448
- ОП1 - Доставка на зимно защитно работно облекло за служителите на "Овергаз Мрежи" АД
- ОП2 - Доставка на зимни обезопасяващи работни обувки за служителите на "Овергаз Мрежи" АД
Срок за получаване на оферти: 14.12.2015, 16.00 ч.
Дата на отваряне на офертите: 15.12.2015, 10.00 ч.
Номер на Публична покана в РОП -  9048448.

Документи за сваляне

обратно към всички поръчки