„Разработване на Технически проект за автоматизирана система за дистанционно отчитане на консумацията на природен газ на битови потребители и следене на технологични параметри, аларми и събития от наличното оборудване в газоразпределителната мрежа на дружеството“

23.12.2015
Изтекли поръчки
Автоматизираната система ще обхваща крайните битовипотребители, като функционалността й трябва да е съобразена с действащитенормативни изисквания на Европейската и национална регулаторна рамка.Проектът да се разработи на два етапа:·        Част 1 обхваща обстойно проучване на световните практики итенденциите в развитието на автоматизираните системи за измерване идистанционно отчитане. ·        В Част 2 да се разработи, като Част 1-ва (Обща част) отРаботен проект за изграждане на автоматизирана система за измерване  и дистанционно отчитане показанията наразходомерите.
Номер на импортираната публична покана в регистъра на обществените поръчки: 9049246
Краен срок за получаване на оферти: 08.01.2016 г. 16.00 ч.
Дата на отваряне на офертите: 11.01.2016 г. 10.00 ч.

Документи за сваляне

обратно към всички поръчки