„Доставка на материали за изработка на съоръжения за природен газ по три обособени позиции”

14.04.2016
Изтекли поръчки
„Доставка на материали за изработка на съоръжения за природен газ по три обособени позиции”
Поръчката включва доставката на регулатори-стабилизатори, фитинги иманометри по три обособени позиции (ОП), както следва:- ОП 1: Доставка на регулатори-стабилизаториъглови с Рвх.≤500mbar и  Ризх.=22mbar; -  ОП 2: Доставка нарезбови месингови фитинги за природен газ.-  ОП 3: Доставка на манометри. Всеки участник може да подаваоферта за една, няколко или всички обособени позиции.Целта е да се избере Изпълнител, с който ще се сключидоговор за доставка на необходимите изделия поОП1, ОП2 и/или ОП3 за срок от 2 (две) години. Изпълнителят наобществената поръчка ще бъде определен от Възложителя въз основа на оценка на офертите на участниците по критерия„най-ниска ценаСрок за получаване на офертите:16.05.2016,16:00 ч.
Дата на отваряне на офертите: 17.05.2016г. 14:00 ч.Номер на Решение в РОП: 729712
Номер на Обявление в РОП: 729727
обратно към всички поръчки