„Доставка на тръби и фитинги от полиетилен по две обособени позиции (ОП)”

14.04.2016
Изтекли поръчки
„Доставка на тръби и фитинги от полиетилен по две обособени позиции (ОП)”
Предмет на поръчката е доставката на тръби и фитинги от полиетилен подве обособени позиции (ОП), както следва:- ОП 1: Доставка на тръби и фитинги от полиетилен(PE) за изграждане на разпределителнимрежи; и - ОП 2: Доставка на тръби ифитинги от полиетилен висока плътност (PE-HD) за защита на оптични кабели. Всеки участник може да подаваоферта само за едната или и за двете обособени позиции. Целта е да се избере Изпълнител (доставчик), скойто ще се сключи договор за доставка на необходимите изделия(материали) по ОП1 и/или ОП2 за срок от 24 (двадесет и четири) месеца.  Изпълнителят на общественатапоръчка ще бъде определен от Възложителя въз основа на оценкана офертите научастниците по критерия „най-ниска цена”.Срок за получаване на офертите:12.05.2016г., 16:00ч.Дата на отваряне на офертите: 13.05.2016г., 14:00ч.ID номер на Решение за откриване в РОП: 729749;ID номер на Обявление в РОП: 729754

Документи за сваляне

обратно към всички поръчки