„Избор на одитор/специализирано одиторско предприятие за 2016 г./2017 г.”

15.08.2016
Изтекли поръчки
Одиторски услуги, включващи:
1.1.    Извършване на одиторска проверка в съответствие с действащото българско законодателство и Международните одиторски стандарти (МОС) на годишния финансов отчет на Дружеството, съставен в съответствие с Международните стандарти за финансово отчитане (МСФО);
1.2.    Извършване на проверка на съответствието на годишния доклад за дейността към 31 декември с годишния финансов отчет;
1.3.    Издаване на одиторско мнение в доклад на независимия одитор към датата на финансовия отчет.
Срок за подаване на офертите: 07.09.2016г., 17:30 ч.
Дата на първо открито заседание: 08.09.2016 г., 14:00 ч.
Номер на решение в РОП: 744732
Номер на обявление в РОП: 744815
Контакти:
Мария Антова, тел. 0882 173117; e-mail: [email protected]

Документи за сваляне

обратно към всички поръчки