Избор на застраховател за извършване на имуществено застраховане на газоразпределителните мрежи за лицензираните територии на „Овергаз Мрежи” АД

21.12.2016
Изтекли поръчки
Предметът на поръчката включва извършване на застрахователни услуги – имуществено застраховане на ГРМ (линейна и подземна част, вкл. запълващ природен газ и надземно оборудване) и ТСКМ, собственост на „ОВЕРГАЗ МРЕЖИ“ АД, в съответните лицензирани територии на дружеството: територия на Столична община и община Божурище; територия „ИЗТОК”; територия „ЗАПАД”; територия „СЕВЕР”; и територия „ЮГ”. Целта е да се избере застраховател, с който да се сключи договор за застраховане на посоченото имущество за срок от 24 (двадесет и четири) месеца.

Номер на решението за откриване на процедурата в РОП № 763793 от 21.12.2016г.

Краен срок за представяне на документи за участие в процедурата: до 17:30 ч. на 16.01.2017 г.

Отваряне на опаковките с документите за участие в процедурата: на публично заседание на 17.01.2017 г. от 10:00 ч.

За информация и контакти на e-mail адрес:
[email protected]
Преговори по реда на чл. 67 от ППЗОП с участниците ще се проведат на 06.02.2017г. от 10:00 ч. в офиса на Възложителя на ул. "Филип Кутев" №5.

Документи за сваляне

обратно към всички поръчки