„Избор на одитор/специализирано одиторско предприятие за 2016г./2017г.”

27.03.2017
Изтекли поръчки
- Извършване на одиторска проверка в съответствие с действащото българско законодателство и Международните одиторски стандарти (МОС) на годишния консолидиран финансов отчет на Дружеството, съставен в съответствие с Международните стандарти за финансово отчитане (МСФО);
- Извършване на проверка на съответствието на годишния консолидиран доклад за дейността към 31 декември с годишния финансов отчет;
- Издаване на одиторско мнение в доклад на независимия одитор към датата на финансовия отчет;
Краен срок за подаване на оферти: 03.04.2017г., 17:30 ч.
Дата на отваряне на офертите: 04.04.2017г., 11:00 ч.
Рег. № в АОП: 9062714

Важно съобщение!Удължава се срока за получаване на оферти до 06.04.2017г., 17:30ч.Нова дата за отваряне на офертите: 07.04.2017г., 14.00 ч.Номер на информацията за удължаване на срока за получаване на оферти за публикувана обява в АОП: 9062972

Документи за сваляне

обратно към всички поръчки