Извършване на услугата дялово разпределение на топлинна енергия в сгради-етажна собственост на територията на гр. Разград

31.03.2017
Изтекли поръчки
ПОКАНА ЗА ПРЕДСТАВЯНЕ НАОФЕРТА за възлагане на обществена поръчка по чл. 191, ал. 1, т. 2 от Закона заобществените поръчки (ЗОП) спредмет: „Извършване на услугата дяловоразпределение на топлинна енергия в сгради-етажна собственост на територията нагр. Разград”Извършване на услугата дялово разпределение натоплинна енергия за отоплителен сезон 2016/2017 г. между потребители в сградиетажна-собственост (СЕС), присъединени към топлопреносната мрежа на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ „Топлофикация-Разград” ЕАД в гр.Разград и оборудвани с индивидуални средства за измерване на топлинна енергия,съгласно правилата на действащите нормативни актове в Република България.
Дата за получаване на офертата: 05.04.2017 г., 17:30 ч.Дата на отваряне на офертата: 10.04.2017 г., 14:30 ч.

Документи за сваляне

обратно към всички поръчки