Доставка на материали за изработка на съоръжения за природен газ по две обособени позиции

24.04.2017
Изтекли поръчки
Предмет на общественатапоръчка е доставка на регулатори-стабилизатори и месингови фитинги за изработкана съоръжения за природен газ по две обособени позиции (ОП), както следва:2.1. ОП 1:Доставка на регулатори-стабилизатори,ъглови, с Рвх.≤500mbar и Ризх.=22mbar;2.2. ОП 2: Доставкана резбови месингови фитинги за природен газ.Срок за подаване на офертите: 17.05.2017г., 17:30 ч.Дата на отваряне на офертите: 18.05.2017г., 14:00 ч.РОП № на решението за откриване на процедурата: 784186РОП № на обявлението: 784187

Документи за сваляне

обратно към всички поръчки