Отчитане показанията на средствата за търговско измерване на битовите клиенти на „Овергаз Мрежи” АД, използващи природен газ на територията на община Столична и община Божурище

29.08.2018
Изтекли поръчки
Поръчката включва отчитане показанията на средства за търговско измерване (СТИ - определени по смисъла на параграф 1, т. 58 от Допълнителни разпоредби на Закона за енергетиката) на битовите клиенти на „Овергаз Мрежи” АД, използващи природен газ на територията на община Столична и община Божурище  и въвеждане на отчетените данни през мобилно устройство в информационната система на дружеството, посредством предоставен от „Овергаз Мрежи” АД софтуер.
Краен срок за получаване на офертите: 21.09.2018 г., 17.30 ч.
Дата на открито заседание за отваряне на офертите: 25.09.2018 г. , 14.00 ч.
Номер на решението за откриване в РОП: 865173
Номер на обявлението в РОП: 865174 

Документи за сваляне

обратно към всички поръчки