Изтекли поръчки - Овергаз Мрежи

29.08.2018

Отчитане показанията на средствата за търговско измерване на битовите клиенти на „Овергаз Мрежи” АД, използващи природен газ на територията на община Столична и община Божурище

Поръчката включва отчитане показанията на средства за търговско измерване (СТИ - определени по смисъла на параграф 1, т. 58 от Допълнителни разпоредби на Закона за енергетиката) на битовите клиенти на „Овергаз Мрежи” АД, използващи природен газ на територията на община Столична и община Божурище  и въвеждане на отчетените данни през мобилно устройство в информационната система на дружеството, посредством предоставен от „Овергаз Мрежи” АД софтуер.Краен срок за получаване на офертите: 21.09.2018 г., 17.30 ч.Дата на открито заседание за отваряне на офертите: 25.09.2018 г. , 14.00 ч.Номер на решението за откриване в РОП: 865173Номер на обявлението в РОП: 865174 Номер на поръчката в АОП: 04878-2018-0005

Документи за сваляне
Решение за откриване на процедура
Качено на 2018-08-29 17:20:22.86525
Обявление за поръчка
Качено на 2018-08-29 17:20:22.86525
Документация за обществена поръчка
Качено на 2018-08-29 17:20:22.86525
Техническа спецификация
Качено на 2018-08-29 17:20:22.86525
Методика за оценка
Качено на 2018-08-29 17:20:22.86525
Образец на ЕЕДОП
Качено на 2018-08-29 17:20:22.86525
Образци на документи
Качено на 2018-08-29 17:20:22.86525
Протокол от заседание на Комисията на Възложителя за отваряне на офертите
Качено на 2018-10-10 14:59:34.353
Съобщение за второ открито заседание - отваряне на ценови оферти
Качено на 2018-12-17 15:06:18.17475
Протокол от Заседание на Комисия на Възложителя за извършване на подбор на участниците, разглеждане и оценка на офертите
Качено на 2018-12-21 11:11:48.706
Протокол от Заседание на Комисия на Възложителя за разглеждането, оценяването и класирането на офертите
Качено на 2018-12-21 11:12:11.909125
Решение за класиране на участниците и определяне на изпълнител на обществената поръчка
Качено на 2018-12-21 11:12:32.471625
Обявление за възложена поръчка-комунални услуги
Качено на 2019-02-07 15:04:22.6295
Договор
Качено на 2019-02-07 15:07:44.301375

Известия