Доставка на лятно и зимно защитно работно облекло за служителите на „Овергаз Мрежи” АД

16.08.2017
Изтекли поръчки
Предметът на поръчката включва доставката на работно облеклои обувки за служителите на „Овергаз Мрежи” АД по две обособени позиции, кактоследва:
• ОП 1(запазена поръчка): "Доставка на лятно и зимно защитно работнооблекло за служителите на „Овергаз Мрежи” АД";
• ОП 2: "Доставка на летни и зимни обезопасяващи работни обувки заслужителите на „Овергаз Мрежи” АД".
Във връзка с чл. 12, ал. 1, т. 1 ЗОП и на основание чл. 80 от Правилника заприлагане на ЗОП, поръчката по Обособена позиция 1: "Доставка на лятно изимно защитно работно облекло за служителите на „Овергаз Мрежи” АД" езапазена за участие на специализирани предприятия или кооперации на хора сувреждания.
Краен срок за подаване на оферти: 08.09.2017, 17:30
Дата на отваряне на офертите: 11.09.2017, 11:00
Номер на Решението за откриване на процедурата в РОП: 800937
Номер на Обявлението в РОП: 800941

Документи за сваляне

обратно към всички поръчки