Доставка на предпазни шкафове за газови съоръжения, изработени от метал

06.10.2017
Изтекли поръчки
Обект на настоящата поръчка е доставка. Предмет на обществената поръчка e доставка на предпазни шкафове за газови съоръжения, изработени от метал.
Възлагането на обществената поръчка се извършва чрез процедура „Публично състезание” съгласно чл. 18, ал. 1, т. 12 от ЗОП.
Срок за получаване на офертите: 27.10.2017 г., 17.30 ч.
Дата на открито заседание за отваряне на офертите: 30.10.2017 г. от 15.00 ч.
Номер на Решение за откриване на процедурата в РОП: 808745
Номер на Обявление в РОП: 808750
обратно към всички поръчки