Избор на оператор за отпечатване и доставка на ваучери за храна за служителите на „Овергаз Мрежи” АД

27.11.2017
Изтекли поръчки
Предметът на обществената поръчка включваизвършване на услугата по отпечатване и доставка на ваучери за храна заслужителите на „Овергаз Мрежи” АД". Целта е да се избере Изпълнител(оператор на ваучери за храна), с който да се сключи договор за извършване науслугата за срок от 24 (двадесет и четири) месеца.  Срок за получаване на оферти: 18.12.2017 г., до17:30 ч. Отваряне на оферти: 19.12.2017 г., в 10:00 ч. Номер на преписката по процедурата в РОП:04878-2017-0007

Документи за сваляне

обратно към всички поръчки