Избор на одитор/специализирано одиторско предприятие за 2018 г. и 2019 г.

27.04.2018
Изтекли поръчки
Обектътна настоящата поръчка е услуга. Предмет на обществената поръчка e извършване на независим финансов одит на индивидуални финансови отчети и консолидиранифинансови отчети за 2018 и 2019 година.
Номер на решението за откриване на процедурата в РОП: 844649
Номер на обявлението в РОП: 844652
Номер на преписката в РОП: 04878-2018-0001
Срок за получаване на оферти: 18.05.2018 г., 17:30 ч.
Дата на заседание за отваряне на офертите: 21.05.2018 г., 14:00 ч.

Документи за сваляне

обратно към всички поръчки