Изтекли поръчки - Овергаз Мрежи

23.07.2018

Избор на застраховател за сключване на здравна (медицинска) застраховка за служителите на „Овергаз Мрежи” АД

Поръчката включва избор на застраховател за здравно (медицинско) застраховане на служителите на „Овергаз Мрежи” АД чрез сключване на договор за здравно застраховане по смисъла на чл. 427 от Кодекса за застраховането (КЗ). Приблизителният брой на застрахованите лица на Възложителя е около 500 (петстотин) служители.

Срок за получаване на офертите: до 17:30 часа на 13.08.2018 г.

Отваряне на офертите: 14:00 часа на 14.08.2018 г.

Номер на поръчката в РОП: 4878-2018-0004

Документи за сваляне

Известия