Избор на застраховател за сключване на здравна (медицинска) застраховка за служителите на „Овергаз Мрежи” АД

23.07.2018
Изтекли поръчки
Поръчката включва избор на застраховател за здравно(медицинско) застраховане на служителите на„Овергаз Мрежи” АД чрез сключване на договор за здравно застраховане по смисълана чл. 427 от Кодекса за застраховането(КЗ). Приблизителният брой на застрахованите лица на Възложителя е около 500 (петстотин) служители.Срок за получаване на офертите: до 17:30 часа на 13.08.2018 г.Отваряне на офертите: 14:00 часа на 14.08.2018 г.
Номер на поръчката в РОП: 4878-2018-0004 обратно към всички поръчки