Изтекли поръчки - Овергаз Мрежи

20.11.2018

Избор на застрахователна компания за сключване на групова рискова застраховка „Живот” за служителите на „Овергаз Мрежи” АД

Предмет на поръчката е осигуряването на застрахователна защита на живота и здравето на служителите на „Овергаз Мрежи” АД чрез сключване на групова рискова застраховка „Живот”. Целта е да се избере застраховател, с който да се сключи договор за извършване на застраховането за срок от 36 (тридесет и шест) месеца.

Срок за получаване на оферти: 11.12.2018 г., 17:30 ч.

 

Дата на заседание за отваряне на офертите: 12.12.2018 г., 14:00 ч.

Номер на Решение за откриване в РОП: 879388

Номер на Обявление в РОП: 879391

Номер на преписка в РОП: 04878-2018-0007

Документи за сваляне
Решение за откриване на процедура
Качено на 2018-11-20 15:55:59.363748
Обявление за поръчка
Качено на 2018-11-20 15:55:59.363748
Документация за обществена поръчка
Качено на 2018-11-20 15:55:59.363748
Техническа спецификация
Качено на 2018-11-20 15:55:59.363748
Образец на ЕЕДОП
Качено на 2018-11-20 15:55:59.363748
Образци на документи
Качено на 2018-11-20 15:55:59.363748
Разяснения
Качено на 2018-11-23 11:36:18.988748
Протокол от заседание на Комисия на Възложителя за отваряне и разглеждане на офертите
Качено на 2019-01-28 14:39:59.871625
Съобщение за второ открито заседание на Комисията за отваряне на ценовата оферта на участника
Качено на 2019-01-28 14:40:37.371625
Протокол от заседание на Комисията по Възложителя за разглеждане, оценка и класиране на офертите
Качено на 2019-02-14 10:21:59.5075
Решение за класиране на участниците и определяне на изпълнител
Качено на 2019-02-14 10:23:22.57
Договор
Качено на 2019-04-30 17:14:07.7465
Договор - Приложение 2
Качено на 2019-04-30 17:14:50.918375
Договор - Приложение 3
Качено на 2019-04-30 17:15:07.199625
Договор - Приложение 4
Качено на 2019-04-30 17:15:20.793375
Договор - Приложение 5
Качено на 2019-04-30 17:15:34.793375
Договор - Приложение 6
Качено на 2019-04-30 17:15:50.512125
Договор - Приложение 7
Качено на 2019-04-30 17:16:01.168375
Обявление за възложена поръчка
Качено на 2019-04-30 17:16:39.387125

Известия