Избор на застраховател за сключване на здравна (медицинска) застраховка за служителите на „Овергаз Мрежи” АД - чрез пряко договаряне

16.01.2019
Изтекли поръчки
Поръчката включва избор на застраховател за здравно (медицинско) застраховане на служителите на „Овергаз Мрежи” АД чрез сключване на договор за здравно застраховане по смисъла на чл. 427 от Кодекса за застраховането (КЗ). Приблизителният брой на застрахованите лица на Възложителя е около 500 (петстотин) служители.
Срок за получаване на офертите: до 17:30 часа на 04.02.2019 г.
Отваряне на офертите (теглене на жребий за прякото договаряне): 10:00 часа на 05.02.2019 г.
Номер на решението за откриване в РОП: 888962Номер на преписка в РОП: 04878-2019-0001 обратно към всички поръчки