Доставка на резбови месингови фитинги за природен газ

28.02.2019
Изтекли поръчки
Обект на обществената поръчка е доставка на 96 000 бр. резбови месингови фитинги за природен газ съгласно Техническа спецификация към Документацията за обществена поръчка.
Вид на процедурата: Публично състезание
Срок за получаване на офертите: 22.03.2019 г., 17:30 ч.Дата на отваряне на офертите: 25.03.2019 г., 15:00 ч.
Номер на Решение за откриване в РОП: 898108
Номер на Обявлението в РОП: 898110
Номер на преписката в РОП: 04878-2019-0004

Документи за сваляне

обратно към всички поръчки