Доставка на предпазни шкафове за газови съоръжения, изработени от полимерни материали

28.02.2019
Изтекли поръчки
Обект на обществената поръчка е доставката на 25 500 бр. предпазни шкафове за газови съоръжения, изработени от полимерни материали.
Вид на процедурата: Открита
Срок за получаване на офертите: 04.04.2019 г., 17.30 ч.
Дата на отваряне на офертите: 05.04.2019 г., 11.00 ч.
Номер на Решението за откриване в РОП: 896838
Номер на Обявлението в РОП: 896842
Номер на поръчката в РОП: 04878-2019-0002
Дата на отваряне на ценовото предложение: 22.05.2019 г., 11:00 ч.
обратно към всички поръчки