Активни поръчки - Овергаз Мрежи

20.05.2019

Доставка на ротационни и турбинни разходомери за природен газ (пазарни консултации)

На основание чл. 44, ал. 1 във връзка с чл. 21, ал. 2 от ЗОП „Овергаз Мрежи“ АД провежда пазарни консултации за определяне на прогнозната стойност на планираните доставки, която да е в съответствие с пазарната и кани всички заинтересовани лица да подадат индикативни ценови предложения по едната или и двете обособени позиции.

Индикативни предложения може да подавате до изтичането на 5 работни дни от датата на публикуването на настоящата покана в Профила на купувача: до 28.05.2019 г.

Моля, изпращайте Вашите Индикативни ценови предложения на следния e-mail адрес: procurement@overgas.bg.

Документи за сваляне

Известия