„Извършване на основен ремонт на двигател №JF193/5791671 на инсталация за комбинирано производство на топлинна и електрическа енергия тип JMS 620 GS –N.L, собственост на „Топлофикация-Разград“ АД“ (пазарни консултации)

24.06.2019
Изтекли поръчки
Пазарни консултацииНа основаниечл. 44, ал. 1 във връзка с чл. 21, ал. 2 от ЗОП, „Топлофикация-Разград” АД провеждапазарни консултации за определяне на прогнозната стойност на дейности, свързанис предстоящо възлагане на обществена поръчка с предмет Извършване на основен ремонт на двигател №JF193/5791671 на инсталация за комбиниранопроизводство на топлинна и електрическа енергия тип JMS 620 GSN.L, собственост на „Топлофикация-Разград“ АД“, във връзка с което, кани всички заинтересовани лица да подадат индикативни ценовипредложения.Индикативни ценовипредложения могат да се подават доизтичането на 5 работни дни от датата на публикуване на настоящата покана вПрофила на купувача – т.е. до 17:30часа на 01.07.2019 г. на следните e-mail адреси: [email protected] и [email protected]

Документи за сваляне

обратно към всички поръчки