Извършване на услугата „Хибридна поща” за корпоративни клиенти на „Овергаз Мрежи” АД

14.08.2019
Изтекли поръчки
Предмет на обществената поръчка e извършване на услугата „Хибридна поща” за корпоративни клиенти на "Овергаз Мрежи" АД при очакван среден обем за доставка за периода на договора около 1 017 бр. фактури на месец, на адреси на получатели по населени места, както е описано в Техническата спецификация. Сключването на договора е за срок от 48 (четиридесети осем) месеца.
Срок за получаване на оферти: 04.09.2018 г., 17:30 ч.
Дата на заседание за отваряне на офертите: 05.09.2018 г., 14:00 ч.
Номер на Решение за откриване в РОП: 928044
Номер на Обявление в РОП: 928051
Номер на преписка в РОП: 04878-2018-005 обратно към всички поръчки