Извършване на авариен ремонт на двигател №JF193/5791671 на инсталацията за комбинирано производство на топлинна и електрическа енергия (ИКПТЕЕ) в „Топлофикация-Разград“ АД

09.09.2019
Изтекли поръчки
Поръчката включва услугата по извършването на авариен ремонт на двигател №JF193/5791671 на инсталацията за комбинирано производство на топлинна и електрическа енергия (ИКПТЕЕ) в „Топлофикация-Разград“ АД, което представлява доставка и монтаж на необходимите за подмяна резервни части на двигателя на площадката на „Топлофикация – Разград“ АД.
Поръчката е на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП, а основанието на което се открива възлагането е съгл. чл. 191, ал. 1, т. 2 от ЗОП.

Краен срок за подаване на оферта
: 17:30 часа на 13.09.2019 г.

Разглеждане на оферта и преговори
: 10:00 ч. на 16.09.2019 г.
обратно към всички поръчки