„Доставка на резервни части за двигател модел JF193/5791671 на инсталацията за комбинирано производство на топлинна и електрическа енергия (ИКПТЕЕ) тип JMS 620 GS –N.L на Топлофикация-Разград“ АД“

04.10.2019
Изтекли поръчки
Поръчката включва доставка на резервни части, необходими за извършване на планираните за срок от 12 месеца технически обслужвания на двигателмодел №JF193/5791671. Същият е произведен през 2008 година от фирма GE Jenbacher GmbH&Co. OHG и е монтиран в инсталация тип JMS 620 GS –N.L за комбинирано производство на топлинна и електрическа енергия на „Топлофикация–Разград” АД.
Краен срок за подаване на оферти: 16:30 часа на 25.10.2019 г.
Отваряне на оферти:
14:30 ч. на 28.10.2019 г.

обратно към всички поръчки