Доставка на резервни части за двигател модел №JF193/5791671 на инсталацията за комбинирано производство на топлинна и електрическа енергия (ИКПТЕЕ) тип JMS 620 GS –N.L на „Топлофикация-Разград“ АД

28.11.2019
Изтекли поръчки
Поръчката включва доставка на резервни части, необходими за извършване на планираните засрок от 12 месеца (или до поръчката на последната доставка, в зависимост от това кое от дветенастъпва първо) технически обслужвания на двигател модел №JF193/5791671 на инсталация тип JMS 620 GS –N.L за комбинирано производствона топлинна и електрическа енергия на „Топлофикация–Разград” АД .
Краен срок за получаване на оферти: 19.12.2019 г., 16:30 ч.
Дата за отваряне на офертите: 20.12.2019 г., 14:30 ч.
Линк към РОП:
http://www.aop.bg/ng/form.php?mode=view&class=F05_2014&id=946797 обратно към всички поръчки