Избор на одитор/специализирано одиторско предприятие за 2020г./2021г./2022 г.

02.12.2019
Изтекли поръчки
Индивидуален финансов отчет:
- Извършване на одиторска проверка в съответствие с действащото българско законодателство и Международните одиторски стандарти (МОС) на годишния финансов отчет на Дружеството, съставен в съответствие с Международните стандарти за финансово отчитане (МСФО);
- Извършване на проверка на съответствието на годишния доклад за дейността към 31 декември с годишния финансов отчет;
- Издаване на одиторско мнение в доклад на независимия одитор към датата на финансовия отчет.
Консолидиран финансов отчет:
- Извършване на одиторска проверка в съответствие с действащото българско законодателство и Международните одиторски стандарти (МОС) на годишния консолидиран финансов отчет на Дружеството, съставен в съответствие с Международните стандарти за финансово отчитане (МСФО);
- Извършване на проверка на съответствието на годишния консолидиран доклад за дейността към 31 декември с годишния финансов отчет;
- Издаване на одиторско мнение в доклад на независимия одитор.
Краен срок за получаване на оферти: 23.12.2019 г., 17:30 ч.
Дата на заседание за отваряне на офертите: 07.01.2020 г., 14:00 ч.
РОП № на Решението за откриване: 947139
ЗОП № на Обявление за поръчка: 947141
Линк към преписката в РОП: http://www.aop.bg/ng/form.php?mode=view&class=F05_2014&id=947141 обратно към всички поръчки