Доставка на ротационни и турбинни разходомери за природен газ по две обособени позиции

22.01.2020
Изтекли поръчки
Поръчката включва доставка на 650 бр. ротационни и турбинни разходомери за природен газ по 2 обособени позиции, с параметри съгласно Технически спецификации към документацията за обществената поръчка:
ОП1: Доставка на 600 бр. ротационни разходомери за природен газ;
ОП2: Доставка на 50 бр. турбинни разходомери за природен газ.
Краен срок за получаване на оферти: 24.02.2020 г., 17:30 ч.
Дата за отваряне на офертите: 25.02.2020г., 15:00 ч.
Линк към Притурка на ОВ на ЕС: тук
Уникален номер на поръчката в РОП: 04878-2020-0001

Номер на Обявлението за поръчка в ОВ на ЕС: 2020/S 014-029411

Документи за сваляне

обратно към всички поръчки