Извършване на аварийни ремонти на Инсталация за комбинирано производство на топлинна и електрическа енергия (ИКПТЕЕ) на „Топлофикация-Разград” АД

10.04.2020
Изтекли поръчки
Предмет на обществената поръчка е извършване на ремонтни дейности при възникнала авария на Инсталацията за комбинирано производство на топлинна и електрическа енергия (ИКПТЕЕ) тип JMS 620 GS – N.L, собственост на „Топлофикация–Разград” АД.
Краен срок за получаване на оферти: 07.05.2020 г., 16:30 ч.
Дата на открито заседание за отваряне наофертите: 08.05.2020 г., 14:00 ч. 
Номер на Решение за откриване в РОП: 972059
Номер наОбявление за поръчка в РОП: 972071

Линк на Решението в РОП

Уникаленномер на поръчката в РОП: 03671-2020-0002

Документи за сваляне

обратно към всички поръчки