Доставка на лятно и зимно защитно работно облекло за служителите на „Овергаз Мрежи” АД

05.06.2020
Изтекли поръчки
Поръчката включва доставката на лятно и зимно защитно работно облекло (около 900 комплекта лятно и около 300 комплекта зимно) за служителите на "Овергаз Мрежи" АД за период от 24 месеца.

На основание чл. 12, ал. 1, т. 1 от ЗОП и чл. 80, ал. 1 от ППЗОП,
поръчката е запазена за участие на специализирани предприятия или кооперации на и за хора с увреждания. В процедурата за възлагане на запазената поръчка могат да участват и други заинтересовани лица, като офертите им се разглеждат само, ако няма допуснати оферти на лицата по чл. 12, ал. 1, т. 1 от ЗОП.

Всеки участник следва да представи (към Техническото си предложение за изпълнение на поръчката) мостри, включващи: един комплект от предлаганото лятно защитно работно облекло и един комплект от предлаганото зимно защитно работно облекло. Съдържанието на комплектите е съгласно посоченото в Техническата спецификация.

Краен срок за получаване на оферти: 29.06.2020 г., 17:30 ч.
Дата на открито заседание за отваряне на офертите: 01.07.2020 г., 14:00 ч.

Номер в РОП на Решение за откриване на процедурата: 980826
Номер в РОП на Обявление за поръчка: 980828
Номер на поръчката в РОП: 4878-2020-0005

Документи за сваляне

обратно към всички поръчки