Топлофикация Разград

„Топлофикация – Разград“ АД, гр. Разград е търговско дружество с предмет на дейност по съдебна регистрация ”Производство на топлинна енергия, пренос на топлинна енергия и други дейности и услуги, обслужващи основните дейности, за която дейност дружеството е получило необходимите лицензи”.

Предприятието е сред 15 топлофикационни дружества в страната, занимаващи се с тази дейност. Главни доставчици: Единствен доставчик на гориво природен газ е „Овергаз Инк“ АД, гр. София, с когото дружеството има сключен договор.

Изтекли поръчки