Избор на застрахователна компания за сключване на договори за медицинска (здравна) застраховка и групова застраховка "Живот" за служителите на "Овергаз Мрежи" АД

31.08.2016
Изтекли поръчки
Избор на застрахователна компания по две обособени позиции, както следва:
1. „Изборна застрахователна компания за сключване на Договор за медицинска (здравна)застраховка, по смисъла на чл. 427 от КЗ, за служителите на „Овергаз Мрежи”АД”;2. „Избор на застрахователна компания за сключване на групова рисковазастраховка „Живот” за служителите на „Овергаз Мрежи” АД”;
Краен срок за получаване на оферти: 26.09.2016г., 17:30 ч.
Дата на отваряне на офертите: 27.09.2016 г., 14:00ч.
Номер на Решение за откриване на процедура в РОП: 747498
Номер на Обявление за поръчка в РОП: 747475
Номер на преписката в РОП: 04878-2016-0006

Документи за сваляне

обратно към всички поръчки