Провеждане на маркетингови проучвания

03.08.2017
Изтекли поръчки
Предмет на обществената поръчка e услугата провеждане на маркетинговипроучвания по 13 обособени позиции (ОП), които са дефинирани в Техническите спецификации,неразделна част от  документацията за обществена поръчка.Срок за получаване на офертите: 25.08.2017г., 17:30ч.Дата за отваряне на офертите: 28.08.2017г., 15:00ч.Номер на Решението за откриване на процедура в РОП: 79911Номер на Обавлението в РОП: 799113

Документи за сваляне

обратно към всички поръчки