Доставка на резервни части за извършване на технически обслужвания (ТО) на инсталацията за комбинирано производство на топлинна и електрическа енергия (ИКПТЕЕ) тип JMS 620 GS –N.L с двигател модел № J F193 / 5791671

20.04.2018
Изтекли поръчки
Доставка на резервни части за извършване натехническо обслужване /ТО/ на двигател № JF193 / 5791671, произведенот фирма GE Jenbacher през 2008 година, който емонтиран в ИКПТЕЕ собственост на „Топлофикация–Разград” ЕАД. Въз основа заявки наВъзложителя, следва да бъдат осигурени резервни части за извършване на две ТО -след  52 000 работни часа и след54 000 работни часа,отработени от пускането му в експлоатация.

Срок за получаване на офертите: 27.04.2018 г., 17:30 ч.
Дата на заседание за отваряне на офертите: 30.04.2018 г., 14:00 ч.
Номер в АОП: 9075147

Важно съобщение!Удължава се срока за получаване на оферти до 02.05.2018г., 17:30ч.Нова дата за отваряне на офертите: 03.05.2018г., 14.00 ч.Номер на информацията за удължаване на първоначалния срок за получаване на оферти за публикувана обява в АОП: 9075454
обратно към всички поръчки