Извършване на услугата Хибридна поща за всички градове от лицензионните територии на „Овергаз Мрежи“ АД

21.05.2018
Изтекли поръчки
Предмет на обществената поръчка e извършване на услугата „Хибридна поща” за всички градове от лицензионните територии на „Овергаз Мрежи” АД.Срок за получаване на офертите: 11.06.2018 г., 17.30 ч.Дата на заседание за отваряне на офертите: 12.06.2018 г., 14.00 ч.
Уникален идентификационен номер на решението в РОП: 847933;
Уникален идентификационен номер на обявлението в РОП: 847946.
Номер на поръчката в РОП:04878-2018-0002
обратно към всички поръчки