Активни поръчки - Овергаз Мрежи

26.06.2018

Сключване на имуществена застраховка за газоразпределителните мрежи и съоръжения на „Овергаз Мрежи” АД

Поръчката включва избор на застраховател за сключване на имуществена застраховка за газоразпределителните мрежи (ГРМ) и съоръжения на „Овергаз Мрежи” АД. Съгласно притежаваните лицензии за разпределение и снабдяване (в т.ч. продажба) на природен газ, ГРМ (линейна и подземна част, вкл. запълващ природен газ и надземно оборудване), както и технологичната съобщителна кабелна мрежа, собственост на „Овергаз Мрежи” АД, са разпределени в следните лицензирани територии на дружеството: Лицензирана територия на Столична община и община Божурище; Лицензирана територия „ИЗТОК”; Лицензирана територия „ЗАПАД”; Лицензирана територия „СЕВЕР”; и Лицензирана територия „ЮГ”.Срок за получаване на офертите: до 17:30 часа на 06.08.2018 г.Отваряне на офертите: 14:00 часа на 07.08.2018 г.Номер на поръчката в РОП: 04878-2018-0003Документи за сваляне
РЕШЕНИЕ ЗА ОТКРИВАНЕ на процедурата
Качено на 2018-06-26 11:44:37.454
ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ПОРЪЧКА-КОМУНАЛНИ УСЛУГИ
Качено на 2018-06-26 11:45:52.938375
ДОКУМЕНТАЦИЯ за участие в процедурата
Качено на 2018-06-26 11:47:01.42275
Техническа спецификация за изпълнение на поръчката
Качено на 2018-06-26 11:47:52.829
ЕЕДОП
Качено на 2018-06-26 11:48:21.42275
ОБРАЗЦИ към документацията
Качено на 2018-06-26 11:48:59.79775
Приложение 1 към ценовото предложение
Качено на 2018-06-26 11:50:15.5165
Съобщение за второ открито заседание - отваряне на ценови оферти
Качено на 2018-10-29 16:00:02.684498
Протокол ТП3-1/29.20.2018 г. за извършване на подбор на участниците, разглеждане и оценка на офертите
Качено на 2018-11-22 17:15:57.973123
Протокол ТП3-2/06.11.2018 г. за разглеждане, оценяване и класиране на офертите
Качено на 2018-11-22 17:17:50.488748
Доклад за резултата от работата на комисията
Качено на 2018-11-22 17:18:52.629373
Решение за класиране на участник и определяне на изпълнител на общ. поръчка
Качено на 2018-11-22 17:20:58.004373
Обявление за възложена поръчка-комунални услуги
Качено на 2019-01-15 10:35:00.671625
Договор за имуществена застраховка на ГРМ на "Овергаз Мрежи" АД
Качено на 2019-01-15 13:02:46.81225

Известия