Сключване на имуществена застраховка за газоразпределителните мрежи и съоръжения на „Овергаз Мрежи” АД

26.06.2018
Изтекли поръчки
Поръчката включва избор на застраховател за сключване на имуществена застраховка за газоразпределителните мрежи (ГРМ) и съоръжения на „Овергаз Мрежи” АД. Съгласно притежаваните лицензии за разпределение и снабдяване (в т.ч. продажба) на природен газ, ГРМ (линейна и подземна част, вкл. запълващ природен газ и надземно оборудване), както и технологичната съобщителна кабелна мрежа, собственост на „Овергаз Мрежи” АД, са разпределени в следните лицензирани територии на дружеството: Лицензирана територия на Столична община и община Божурище; Лицензирана територия „ИЗТОК”; Лицензирана територия „ЗАПАД”; Лицензирана територия „СЕВЕР”; и Лицензирана територия „ЮГ”.
Срок за получаване на офертите: до 17:30 часа на 06.08.2018 г.
Отваряне на офертите: 14:00 часа на 07.08.2018 г.
Номер на поръчката в РОП: 04878-2018-0003

Документи за сваляне

обратно към всички поръчки