Активни поръчки - Овергаз Мрежи

20.11.2018

Извършване на услугата Хибридна поща за всички градове от лицензионните територии на „Овергаз Мрежи“ АД

Предмет на обществената поръчка e извършване на услугата „Хибридна поща” при очакван среден обем за доставка за периода на договора около 50 000 бр. фактури на месец, на адреси на получатели по населени места, както следва: Бургас, Карнобат, Нова Загора, Стара Загора, Ямбол, Нови Пазар, Варна, Кюстендил, Мездра, Петрич, Монтана, Банско, Разлог, Велико Търново, Горна Оряховица, Русе, Бяла, Исперих, Кубрат, Левски, Ловеч, Лясковец, Павликени, Попово, Разград, Асеновград, Пазарджик, Пещера, Първомай, Банкя, Божурище, София.

Сключването на договора е за срок от 48 (четиридесет и осем) месеца.

 

Срок за получаване на оферти: 11.12.2018 г., 17:30 ч.

 

Дата на заседание за отваряне на офертите: 12.12.2018 г., 16:00 ч.

Номер на Решение за откриване в РОП: 879416

Номер на Обявление в РОП: 879418

Номер на преписка в РОП: 04878-2018-0008

Документи за сваляне
Решение за откриване на процедура
Качено на 2018-11-20 17:03:34.785623
Обявление за поръчка
Качено на 2018-11-20 17:03:34.785623
Документация за обществена поръчка
Качено на 2018-11-20 17:03:34.785623
Техническа спецификация
Качено на 2018-11-20 17:15:25.707498
Образец на ЕЕДОП
Качено на 2018-11-20 17:15:37.676248
Образци на документи
Качено на 2018-11-20 17:15:58.051248
Протокол от публично заседание на Комисия на Възложителя за отваряне на офертите
Качено на 2018-12-18 11:19:50.440375
Съобщение за второ открито заседание на Комисията за отваряне на ценовите оферти на участниците
Качено на 2019-01-10 17:51:28.055875
Протокол ТП21-2/10.01.2019 г. за разглеждане на офертите
Качено на 2019-01-17 12:15:15.93725
Протокол ТП21-3/15.01.2019 г. за разглеждане, оценка и класиране на офертите
Качено на 2019-01-17 12:16:39.952875
Решение за класиране на участниците и определяне на изпълнител
Качено на 2019-01-17 12:17:55.5935
Решение № 308/07.03.2019 г. на КЗК по Производство № КЗК-125/2019 г.
Качено на 2019-03-13 12:09:11.320625

Известия