Извършване на авариен ремонт на турбокомпресори тип PS57-F31 HT492108 на двигателя на инсталацията за комбинирано производство на топлинна и електрическа енергия (ИКПТЕЕ) в „Топлофикация-Разград“ АД

02.07.2019
Изтекли поръчки
Поръчкатавключва услугата по извършването на авариен ремонт на турбокомпресори тип PS57-F31 HT492108, произведени от „АББ Турбосистемс Лтд” – Баден, Швейцария, на двигателя на инсталацията за комбинирано производство на топлиннаи електрическа енергия (ИКПТЕЕ), собственост на „Топлофикация–Разград” АД, за отстраняване на пропуска на димни газове.Поръчката е на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП, а основанието на което се открива възлагането е съгл. чл. 191, ал.1, т.2 от ЗОП.Крайният срок за подаване на оферта: 17:30 часа на 15.07.2019г.Разглеждане на офертата и преговори: 10:00 ч. на 17.07.2019г.
обратно към всички поръчки