Извършването на авариен ремонт на двигател №JF193/5791671 на инсталацията за комбинирано производство на топлинна и електрическа енергия (ИКПТЕЕ) в „Топлофикация-Разград“ АД

13.09.2019
Изтекли поръчки
Поръчката включва услугата по извършването на авариен ремонт на двигател№JF193/5791671 на инсталацията за комбинирано производство на топлинна и електрическаенергия (ИКПТЕЕ) в „Топлофикация-Разград“ АД, което представлява доставка имонтаж на необходимите за подмяна резервни части на двигателя на площадката на„Топлофикация – Разград“ АД.
Поръчката е на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП, а основанието на коетосе открива възлагането е съгл. чл. 191, ал. 1, т. 2 и т. 3  от ЗОП.
Краен срок за подаване на оферта: 12:30 часа на 16.09.2019 г.

Разглеждане на оферта и преговори
: 13:00 ч. на 16.09.2019 г.
обратно към всички поръчки