Доставка на мобилни терминали – 1D/2D скенери” с възложител “Овергаз мрежи” АД.

23.07.2015
Изтекли поръчки
23.07.2015 Доставка на мобилни терминали – 1D/2D скенери” с възложител “Овергаз мрежи” АД. Protocol_open_Offers_200815Поръчката включва доставка на мобилни терминали – 1D/2D скенери, предназначени за идентификация на елементи от газовата инфраструктура на „Овергаз Мрежи” АД. Целта е да се избере доставчик на устройствата, който да достави на дружеството предвидените 150 броя 1D/2D скенери, в рамките на четири години. Доставките ще се извършват периодично – на база писмени заявки на Възложителя, изпълнявани в рамките до 6 (шест) седмици от датата на съответната заявка.Краен срок за получаване на оферти: 16:00ч. на 19.08.2015г.№ на преписката по процедурата в АОП: 04878-2015-0002 обратно към всички поръчки