Осигуряване на финансиране със срок на изплащане от 5 години

04.06.2015
Изтекли поръчки
Обект на настоящата обществена поръчка e „Осигуряване на финансиране със срок на изплащане от 5 години” с кредитополучател „Топлофикация – Разград” ЕАД в размер на:до 770 хил. евро – инвестиционен кредит за рефинансиране на съществуващ банков кредит;до 420 хил. евро – инвестиционен кредит за финансиране на нов проект за преоборудване на два парни котела за производство на енергия чрез изгаряне на биомаса;до 500 хил.лв. – оборотен кредит (овърдрафт)Кредитополучател: „Топлофикация – Разград” ЕАД;Вид на кредита: обезпечен инвестиционен кредит и овърдрафт.Срок на договаряне: до 31.07.2015 г.Срок на усвояване: 31.08.2015 г.Срок на погасяване: 31.08.2020 г.Възложител: “Топлофикация – Разград” ЕАДСрок за представяне на оферти: 02.07.2015 г., 16:00 часа;Отваряне на офертите: 03.07.2015 г., 10:00 часа.Решението за откриване на процедурата има ID номер 670037 в РОП на АОП.Обявлението за откриване на процедурата има ID номер 670039 в РОП на АОП.Решението за провеждане на процедура на договаряне без обявление има ID номер 676816 в РОП на АОП. обратно към всички поръчки