Доставка на регулатори на налягане за природен газ по две обособени позиции

02.06.2015
Изтекли поръчки
Поръчката включва доставка на регулатори на налягане за природен газ по две обособени позици – ОП 1: „Доставка на регулатори на входно налягане до 6 bar, изходно налягане 100 mbar и дебит от 50 стандартни m3/h до 70 m3/h” и ОП2: „Доставка на регулатори на входно налягане до 10 bar, изходно налягане 100 mbar и дебит от 50 стандартни m3/h до 70m3/h” Доставката на регулаторите в рамките на договора ще става по заявка на Възложителя за определени количества.Краен срок за подаване на оферти – 24.06.2015г. , 16.00ч.Отварянето на офертите ще се извърши на 25.06.2015 г. от 10:00 часа на улица “Филип Кутев” №5, административна сграда на ОВЕРГАЗ.ID на решението за откриване на процедура в РОП: 669667ID на обявлението в РОП: 669668 обратно към всички поръчки