Провеждане на 3Д полеви сеизмични изследвания в блок „Провадия”

19.08.2014
Изтекли поръчки
„Овергаз Инк.” АД Ви кани да участвате в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Провеждане на 3Д полеви сеизмични изследвания в блок „Провадия”.Срок за предаване на предложенията за участие: 17:00 часа на 04.09.2014 г.;Отваряне на офертите: 5.09.2014 г., 10:00ч., София, ул. „Филип Кутев” №5;На откритото заседание са поканени всички лица, подали оферта в отговор на публичната покана на възложителя.За повече информация търсете г-н Еню Кузманов, [email protected], тел. 02/ 4283 495 или г-жа Донка Буколска, [email protected], тел. 02/ 4283 447, всеки работен ден от 9:00 до 12:00 часа и от 13:30 до 16:30 часа.Планираните 3D сеизмични проучвания в лицензионен блок “Провадия” са проектирани в допълнение на проведените 2D сеизмични проучвания в периода на 2011 г. и 2012 г. Основната цел на 3D сеизмичните проучвания е получаване на детайлна информация за геоложкия строеж, дълбочината на залягане и морфологията на част от набелязаните първостепенни конвенционални в нефтогазоносно отношение обекти. Телата, които „Овергаз Инк.“ АД възнамерява да картира посредством провеждането на детайлизираща 3D сеизмична снимка, представляват предпролагаеми рифогенни, карбонатни постройки с девонска възраст разположени на неголяма дълбочина, югозападно от гр. Шумен.Методиката на полевите изследвания ще бъде подбрана така, че да се придобие качествена информация за дълбочината на залягане и морфологията на отразяващите хоризонти, като се вземе под внимание дълбочината на набелязаните целеви хоризонти.Забележка:
* На основание Закона за обществените поръчки е направена промяна в обявлението и документацията на обществена поръчка с предмет “Провеждане на 3Д полеви сеизмични изследвания в блок “Провадия”. Изменената Документация се публикува съгласно регистрирано Решение за промяна в Регистъра на обществените поръчки (вж. сайта на АОП  www.aop.bg- преписка с референтен № 02306-2014-0001, Решение за промяна с ID № 621070 от 27.08.2014г.).

Документи за сваляне

обратно към всички поръчки