„Проектиране, доставка, изграждане и внедряване на SCADA система за дистанционно наблюдение и контрол на технологичните параметри на ГРМ и отчитане показанията на СТИ”

14.04.2016
Изтекли поръчки
„Проектиране, доставка, изграждане и внедряване на SCADA система за дистанционно наблюдение и контрол на технологичните параметри на ГРМ и отчитане показанията на СТИ”Целта натръжната процедура е избор на Доставчик на SCADA (Supervisory Control And Data Аcquisition) система, която да бъдевнедрена с цел събиране и обработка на данни (температура, налягане, дебит и други величини) от полевиустройства, дефинирани като точки за контрол (ТК) по газоразпределителнатамрежа (ГРМ), визуализацията им в централен диспечерски център (ЦДЦ) за целитена наблюдение на величините, архивиране на информацията и управление напроцесите в ГРМ. Предметът на настоящата процедура обхваща:- Разработванетона идеен проект на SCADA системата,съобразен със спецификата на газоразпределителния процес и съгласуване спредставители на Възложителя;
- Разработванена работен проект – детайлнадокументация, графики, схеми, чертежи, процедури, наръчници и др.;
-  Асемблиране,инсталация и конфигурация на комплексната SCADA система със съответнитесофтуерни модули и лицензи, в т.ч.
           -  Хардуернооборудване
           -  Софтуери лицензии
           -   Асемблиране,инсталация и конфигурация
           -   Провежданена обучение на персонала съгласно т.5.3 от Приложение 1 (техническаспецификация);
- Доставкана операторска (диспечерска) станция, (Хардуер и софтуер) разработка насъответните човеко-машинни  интерфейси(HMI) и работни екрани за тези станции.
- Доставкана инженерна станция (Софтуер и хардуер) – разработка на съответнитечовеко-машинни  интерфейси (HMI) иработни екрани за тези станции.
- Монтажна цялото оборудване в т.ч (операторски,инженерни станции, сървърно и комуникационно оборудване)  в обект на Възложителя.
- Мигриранена данни от съществуващата SCADA система в Овергаз към новоизградената такава и интегриране с наличните системи.
-  Настройка, въвеждане в експлоатация и провеждане нафункционални тестове на SCADA. Изготвяне на пълна документация на SCADA ипредаването й на Възложителя.Срок за получаване на офертите: 25.05.2016г., 16:00ч.Дата на отваряне на офертите: 26.05.2016, 14:00 ч.ID Номер на Решението в РОП: 729592ID Номер на Обявлението в РОП: 729599

Документи за сваляне

обратно към всички поръчки