Активни поръчки - Овергаз Мрежи

27.05.2019

Провеждане на маркетингови проучвания (пазарни консултации)

На основание чл. 44, ал. 1 във връзка с чл. 21, ал. 2 от ЗОП „Овергаз Мрежи“ АД провежда пазарни консултации за определяне на прогнозната стойност на планираните услуги, която да е в съответствие с пазарната и кани всички заинтересовани лица да подадат индикативни ценови предложения по едната или и двете обособени позиции.

Индикативни предложения може да подавате до изтичането на 5 работни дни от датата на публикуването на настоящата покана в Профила на купувача: до 03.06.2019 г.

---------------------------------------------

Съобщение, публикувано на 03.06.2019 г.:

Удължава се срокът за получаване на индикативни оферти до 06.06.2019 г.

---------------------------------------------

Моля, изпращайте Вашите Индикативни ценови предложения на следния e-mail адрес: procurement@overgas.bg.

Документи за сваляне

Известия